Columns op Nu.nl

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland, opgericht 1999 en de eerste nieuwspartij in Nederland die zich volledig op online nieuws richtte. Hun apps en website bereiken maandelijks meer dan zeven miljoen Nederlanders met nieuws, verslaggeving, achtergronden en video.

 

02-01-2019: Geschikt/ongeschikt