Consumentenbrief AFM: Het beleggingsbeleid van Fintessa

Onderstaande informatie geeft u inzicht hoe Fintessa voor u belegt en invulling geeft aan de verschillende risicoprofielen. Om u een goed beeld te geven van ons beleggingsbeleid worden hieronder de zes vragen beantwoord die de Autoriteit Financiële Marken (AFM) hiervoor heeft opgesteld. Op deze manier kunt u de afweging maken of onze manier van beleggen bij u past. De 6 vragen van de AFM zijn onderdeel van de ‘Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten’. 

Op welke beleggingsovertuigingen baseert Fintessa haar dienstverlening?

Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie?

Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?

Het beleggingsbeleid van Fintessa is gebaseerd op de wetenschap dat markten en beurzen niet te voorspellen zijn. Het beleid binnen Fintessa kenmerkt zich door het nauwkeurig volgen van financiële markten tegen zo laag mogelijke kosten. We blijven weg van ‘timing’ en de waan van de dag. Alle kennis en verwachtingen mogen verondersteld worden in de koers van een liquide/courant financieel product te zijn verwerkt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat naarmate de beleggingshorizon langer is de kans op een gemiddeld negatief rendement afneemt naar zelfs nihil. Fintessa is overtuigd van de noodzaak van een goede, vooraf bepaalde verdeling van het te beleggen vermogen over de verschillende beleggingscategorieën (de zogenaamde strategische vermogensverdeling) en over verschillende regio’s binnen de modelportefeuilles en binnen het door de cliënt gekozen risicoprofiel.

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?

Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

Voor de invulling van de beleggingsdepots gebruikt Fintessa individuele aandelen en obligaties. Daarnaast worden indextrackers (ETF’s) gebruikt en in een enkel geval wordt gebruik gemaakt van opties bijvoorbeeld ter bescherming van bestaande posities. Fintessa maakt daarbij gebruik van onafhankelijke en openbare fundamentele researchbronnen, waarop ons beleggingscomité haar beslissingen baseert. Bij de selectie van de beleggingen worden eveneens duurzaamheidscriteria gebruikt. Daarvoor maken wij gebruik van een onafhankelijk “ratings agency”. Fintessa onderscheidt zich door zich bij beleggingskeuzes/inrichten van portefeuilles niet te laten leiden door beslissingen welke voortvloeien uit emotie of worden bepaald door de waan van de dag. Uit veel onderzoek blijkt dat keuzes gemaakt op basis van emotie niet/nauwelijks tot het optimale marktrendement leiden. Fintessa heeft een duidelijk omschreven strategie per beleggingscategorie waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds zakelijke waarden (aandelen, vastgoed, grondstoffen) en anderzijds vastrentende waarden (obligaties).

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd?

De beleggingscategorieën waarin Fintessa voor haar cliënten belegt zijn: aandelen, obligaties en vastgoedfondsen.  Daarnaast worden indextrackers (ETF’s) gebruikt en in een enkel geval wordt gebruik gemaakt van opties ter bescherming van bestaande posities.

De regio’s waarin wordt belegd zijn: Noord-Amerika, Europa , Opkomende markten en Verre Oosten / Japan. 

Wij beleggen uitsluitend in financiële instrumenten welke zeer goed verhandelbaar zijn en betrekking hebben op ondernemingen met een grote marktkapitalisatie en waarvan de informatievoorziening makkelijk te vinden is, transparant is en goed leesbaar is.

Bij vermogensbeheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?

Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten?

Fintessa hanteert de volgende beleggingsprofielen:

  • Defensief
  • Gematigd defensief
  • Neutraal
  • Gematigd offensief
  • Offensief. 

De aangehouden financiële instrumenten zijn binnen elk beleggingsprofiel (vrijwel) gelijk, slechts de weging van de beleggingscategorieën is per profiel verschillend.

Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?

Aan de hand van het gekozen risicoprofiel is vooraf rationeel bepaald hoe het vermogen gealloceerd wordt over de verschillende beleggingscategorieën en regio’s welke Fintessa hanteert. Omdat markten en beurzen onvoorspelbaar zijn, zijn verwachtingen nooit opgenomen in het beleggingsbeleid bij Fintessa. Daardoor zijn de tactische (korte termijn) en strategische (lange termijn) vermogensverdeling aan elkaar gelijk. Fintessa hanteert geen specifiek beleid met betrekking tot het afdekken van valuta’s. Er wordt geen actief gebruik gemaakt van beleggen met geleend geld.

Essentiële informatiedocumenten PRIIPs

Het beleggingsbeleid van Fintessa Vermogensbeheer focust zich op individuele beursgenoteerde effecten. Bij specifieke maatwerkoplossingen maken we gebruik van beleggingsproducten (PRIIPs) ten gunste van diversificatievoordelen. Klik hier voor het overzicht met een link naar de websites van de uitgevers van deze producten te komen.

Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?

Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

Fintessa doet geen concrete uitspraken over het te verwachten rendement. Elk beleggingsprofiel kent een combinatie van rendement en risico. Hoe hoger het risico (in zijn algemeenheid: meer aandelen), hoe groter het te verwachten rendement op de lange termijn. En hoe lager het risico (in zijn algemeenheid: meer obligaties), hoe lager het te verwachten rendement op de lange termijn.

Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?

Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?

Het beoordelen van een behaald rendement is bij Fintessa het vergelijken van het portefeuillerendement met relevante vergelijkingsmaatstaven (benchmarks, marktindices).

Fintessa streeft naar een rendement dat zo dicht mogelijk bij de index ligt. Deze indices hebben alle een weging die overeenkomt met de portefeuille invulling. Deze indices zijn opgenomen in de vermogensrapportage waardoor het vergelijken van het rendement met deze indices eenvoudig en transparant is.

Voor cliënten wordt op dagbasis een portefeuilleoverzicht beschikbaar gesteld via het beveiligd clientportaal dat via de website van Fintessa bereikbaar is. Inzicht wordt gegeven in de samenstelling van de portefeuille (van beleggingsverdeling tot concrete invulling) en een heldere, transparante weergave van het netto behaalde rendement en de kosten die met het beheer en het onderhoud van de portefeuille gepaard gaan. Periodiek (per kwartaal) ontvangt de client via mail of reguliere post een portefeuilleoverzicht. Minimaal één keer per jaar bespreken wij de behaalde rendementen uitgebreid met de cliënt.