Governancebeleid Fintessa

Een beleggingsonderneming dient op grond van de wet te beschikken over interne regelingen en procedures die zijn gericht op een doeltreffend en prudent bestuur van de onderneming. Ook dienen ze te voorzien in een scheiding van taken in de organisatie en in de voorkoming van belangenconflicten.

Governance: algemeen

Fintessa heeft diverse functiescheidingen aangebracht, waardoor de kwalitatieve invulling van belangrijke functies als interne controle, compliance en risicomanagement, juist ingevuld worden. Wij worden daarbij ondersteund door onze extern compliance adviseur Financial Markets Conduct.

Governance: in de praktijk

Bij de praktische invulling hanteren we een aantal belangrijke uitgangspunten.

  1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten

Bij Fintessa nemen wij de doelstellingen van de klant altijd als uitgangspunt voor het vermogensbeheer. We hanteren daarbij een zuiver en transparant verdienmodel.

  1. Vermogensbeheerders kennen hun klanten

Het is praktijk bij Fintessa om op regelmatige basis contact te hebben met onze klanten over de financiële en persoonlijke situatie van de klant. Hierbij vindt op regelmatige basis toetsing c.q. herbevestiging van doelstellingen en risicobereidheid plaats.

  1. Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken

De afspraken die wij met klanten maken en de richtlijnen die wij met klanten afspreken liggen vast in contracten. Fintessa heeft nooit en zal nooit vergoedingen inzake beleggingsproducten van derden ontvangen, aangezien Fintessa het belang van Cliënt voorop stelt wij onze beleggingsbeslissingen niet laten beïnvloeden door dergelijke vergoedingen.

  1. Vermogensbeheerders handelen integer

Integer handelen is een kernwaarde van onze onderneming en moet in het DNA van elke Fintessa medewerker zitten. Voordat een werknemer in dienst treedt bij Fintessa wordt, als er al werkervaring in de financiële sector is opgedaan, een ‘pre-employment screening’ van het Dutch Securities Institute gedaan. Ook volgen de medewerkers die de contacten met de klanten de -verplichtte- permanente educatie van het DSI. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er sprake is van een open cultuur waarbij mensen elkaar aanspreken op gedrag, waar mensen fouten mogen maken en aangemoedigd worden om hierover te communiceren. Ten slotte worden op regelmatige basis awareness-sessies over compliance gerelateerde zaken georganiseerd.

  1. Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen

Naar beste weten van Fintessa zijn er geen bestaande of potentiële belangen tegenstellingen tussen Fintessa (met inbegrip van haar bestuurders en werknemers) en klanten en/of tussen klanten en andere klanten van Fintessa. Indien een dergelijke (potentiële) belangentegenstelling zich zal voordoen, zal Fintessa klanten hiervan direct in kennis stellen.

  1. Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig

Fintessa heeft een uitgebreid gedocumenteerd beleggingsbeleid dat borgt dat de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog niveau staat en blijft. Wij hechten aan opleidingen van onze medewerkers waarbij zowel vakinhoudelijke als gedragsmatige aspecten aandacht krijgen. Fintessa investeert voortdurend in de vakbekwaamheid van haar medewerkers en zorgt dat eventuele permanente educatie hiervan onderdeel uitmaakt.

  1. Vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk

Aan onze klanten verstrekken wij rapportages op individuele basis. De inhoud en frequentie van deze rapportages is contractueel vastgelegd. Ons beleggingsbeleid is heel transparant, net zoals de communicatie met onze cliënten, onder andere via onze website.

  1. Vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid

Fintessa is transparant over het gevoerde beloningsbeleid en. Een samenvatting van het van toepassing zijnde beloningsbeleid is terug te vinden in het jaarverslag en op onze website.

  1. Vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten

Fintessa is volstrekt open over de kosten. Via onze website kan een potentiële klant inzicht krijgen in de Total Cost of Ownership, de totale kosten in de keten van beleggingsdienstverlening. Deze TCO krijgt iedere potentiële klant na het eerste kennismakingsgesprek. Bestaande cliënten worden in hun rapportages transparant geïnformeerd over de kosten van de beleggingsdienstverlening. Daarnaast is een overzicht van de kosten ook beschikbaar op onze website.