Duurzaamheidsbeleid Fintessa

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dienen ondernemingen zoals Fintessa duidelijk aan te geven in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid expliciet rekening houden met duurzaamheidsthema’s. Onder duurzaamheid vallen onderwerpen als klimaatverandering, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie.

Graag informeren wij u over hoe wij met de SFDR omgaan en wat dit concreet betekent voor de dienstverlening aan u.

Belangrijke uitgangspunten vooraf

 • Allereerst willen hier we benadrukken dat Fintessa géén duurzame vermogensbeheerportefeuilles promoot of tot doel heeft (artikel 6 SFDR).
 • De duurzaamheidsrisico’s waaraan de vermogensbeheerportefeuilles blootstaan, en de mogelijke impact daarvan, hebben dan ook geen invloed op het beloningsbeleid binnen Fintessa.
 • De onderliggende beleggingen van de vermogensbeheerportefeuilles houden ook geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Wij beleggen 0 procent in activiteiten die ecologisch duurzaam zijn.
 • De vermogensbeheerportefeuilles van Fintessa zijn niet geschikt voor de duurzame belegger.

Hoe wij dan wél omgaan met verschillende duurzaamheidscriteria, hopen wij u in het volgende duidelijk te maken. Maar eerst, wat is duurzaam beleggen eigenlijk?

Wat is duurzaam?

Wat precies onder duurzaam wordt verstaan, is lastig aan te geven. Er is (helaas) geen eenduidige definitie. Wat bijvoorbeeld de één duurzaam vindt, vindt de ander lang niet ver genoeg gaan. Om bedrijven enigszins objectief met elkaar te kunnen vergelijken maakt men internationaal veel gebruik van de term ‘ESG’. Hierbij wordt de focus op duurzaamheid beoordeeld op drie criteria; te weten Environment (milieu aspecten), Social (sociale aspecten) en Governance (bestuurlijke aspecten).

ESG is gebaseerd op de gedachte dat bedrijven waarschijnlijk een sterk lange termijn rendement bereiken en leveren wanneer ze waarde creëren voor al hun stakeholders (werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen, met inbegrip van het milieu) en niet voor alleen de eigenaren van de onderneming. De ESG-analyses richten zich dan ook op de manier waarop bedrijven de maatschappij dienen en hoe dit een impact heeft op hun huidige en toekomstige prestatie.

Bij het eerste criterium Environment staat vooral het milieu centraal. Er wordt bijvoorbeeld veel gekeken naar het gebruik van grondstoffen door de onderneming en de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en stikstof en hoe beide zaken eventueel worden verminderd.

Het tweede criterium Social focust op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de arbeidsvoorwaarden. Niet alleen van de eigen werknemers, maar ook die van het personeel van (buitenlandse) toeleveranciers. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gelet op wat er wordt geproduceerd of hoe divers het personeelsbestand en het bestuur van de onderneming is. Hoeveel niet witte mannen zitten er bijvoorbeeld in het bestuur en het management?

Tenslotte draait het bij het derde criterium Governance om goed, eerlijk, transparant en degelijk bestuur. Dient bijvoorbeeld het bestuur het belang van niet alleen de aandeelhouder, maar ook van de andere belanghebbenden? Zijn de interne controle systemen goed genoeg op orde om mogelijke fraude uit te sluiten? En meer van dit soort kwesties.

Green washing en wassen in onschuld

Beleggers moet uitkijken voor ‘green washing’ en ‘het wassen van je handen in (groene) onschuld’. Om met het eerste te beginnen, duurzaam beleggen is ‘hot’. De duurzame beleggingsfondsen schieten als paddenstoelen uit de grond. Klassieke fondsen die opeens zeggen duurzaam te beleggen en de term ESG in hun naam opnemen, zien grote geldstromen hun kant op komen. Dat gebeurt terwijl vaak niet eens duidelijk is welke duurzame uitgangspunten ze precies hanteren. Daar willen we bij Fintessa voor onze cliënten verre van blijven. Wij willen voor onze cliënten niet beleggen in ‘gebakken lucht’. Daarom stellen wij géén duurzame vermogensbeheer-portefeuilles tot doel te hebben.

Voor wat het tweede punt betreft, moeten beleggers zich altijd afvragen of de wereld er beter en groener van wordt als bijvoorbeeld een bedrijf als Shell zijn olie-gerelateerde activiteiten staakt of verkoopt. Shell staat onder toenemende maatschappelijke druk om te verduurzamen, maar of een mogelijke koper van de olieactiviteiten van Shell diezelfde druk zal voelen? De kans is groot dat die het minder nauw met allerlei milieuregels zal nemen.

Onze implementatie van de ESG-criteria

Zoals eerder gesteld hebben wij géén duurzame beleggingsportefeuille tot doel. De beleggingsfilosofie van Fintessa is fundamenteel. Dit is de rode draad in ons beleggingsbeleid. Voorafgaand aan een beleggingsbeslissing proberen wij ons een zo goed mogelijk beeld te vormen van de sterktes en zwaktes van de onderneming waarin wij voor de lange termijn willen beleggen. Niet alleen zijn omgevingsfactoren altijd onzeker, ook de timing van aan- en verkopen is uitermate moeilijk. Om aan verantwoord risicobeheer te doen spreiden wij uw beleggingen wereldwijd niet alleen over regio’s en sectoren, maar ook over waarde- en groeiaandelen.

Pas als wij vinden dat een onderneming financieel solide in elkaar zit, over structurele voordelen ten opzichte van concurrenten beschikt en zelf in staat is voldoende inkomsten te genereren, gaan wij tot een investeringsbeslissing over. Dit in samenhang met zaken als economische, financiële, demografische en politieke factoren, inflatie én duurzaamheidsrisico’s. Wij beheren immers niet ons eigen geld, maar het vermogen van onze cliënten. Iedere cliënt is erbij gebaat dat er op een verantwoorde en gedegen wijze wordt belegd op een manier die bij hem of haar past.

Dat is dan ook gelijk de reden dat wij stellen dat onze portefeuilles niet geschikt achten voor de duurzame belegger. Wij beschouwen duurzaamheidsrisico als één van de normale bedrijfsrisico’s, die geld en daarmee rendement kunnen kosten. Duurzaamheid is dus niet de naald in het kompas waar wij op varen. Daarnaast kunnen de bedrijven waarin wij beleggen ook nog eens ongunstige effecten hebben op de omgeving.

Duurzaamheidsrisico’s

Aan welke duurzaamheidsrisico’s kan de vermogensbeheerportefeuille van Fintessa blootstaan? Zonder uitputtend te (kunnen) zijn, denken wij hierbij aan:

 • Blootstelling aan hittegolven / overstromingen / orkanen.
 • Milieurampen door brand, ontploffing dan wel vandalisme / terrorisme
 • Oorlogen.

De impact van dergelijke risico’s op het rendement kunnen fors zijn. Mogelijke gevolgen kunnen immers zijn:

 • Negatieve pers.
 • Boycot van klanten, toeleveranciers, beleggers.
 • Boetes en schadeclaims.
 • Verbanning naar het ‘strafbankje’ of geheel niet meer in de aandelen kunnen handelen.
 • Gedwongen stoppen met de onderneming.

De negatieve impact van duurzaamheidsrisico’s op de totale portefeuille denken wij te kunnen beperken door zeer gespreid te beleggen.

Ongunstige effecten op de omgevingsfactoren

De vermogensbeheerportefeuille van Fintessa bestaat uit financiële waarden van meerdere bedrijven uit diverse sectoren. De activiteiten van die bedrijven kunnen ongunstige effecten hebben op de omgeving waar het bedrijf actief is. Te denken valt onder andere aan:

 • Forse uitstoot van CO2 / stikstof / fijnstof, waardoor de leefomgeving verslechtert en de biodiversiteit vermindert.
 • Verwoesting cultureel erfgoed.
 • Excessief watergebruik waardoor watertekort in de omgeving wordt veroorzaakt.
 • Slechte werkomstandigheden, slaven- of kinderarbeid.
 • Problematische personeels- of managementcondities, denk hierbij ook aan omkoping of belastingontduiking.
 • Mogelijke corruptie.
 • Ontbossing.
 • Vervuiling van grond / gebied.
 • Vervuiling van water.
 • Droogte.

Vervolgens kunnen deze ongunstige effecten ook een negatieve impact krijgen op de performance van het bedrijf op de beurs en schieten ze zich dus in de voet met hun slechte gedrag.