MiFid

Bescherming volgens het MiFid, Markets in Financial Instruments Directive

De MiFid bepaalt de wettelijke bescherming van beleggers. Kern van MiFid is een eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële dienstverlening. MiFid heeft als doel de werking van de Europese interne markt voor beleggingsdiensten en handelsplatformen te verbeteren. Hierdoor ontstaat meer concurrentie en daardoor de kans om de Europese interne markt te bevorderen.

Fintessa Vermogensbeheer heeft de richtlijnen van MiFid in haar bedrijfsvoering geïncorporeerd. Dat ziet u terug in:

 • het intakeformulier
 • beleggerscategorieën
 • depotbank

Fintessa vraagt haar (potentiële) cliënten een uitgebreid intakeformulier in te vullen. In dit intakeformulier geeft de cliënt onder andere zijn ervaring en kennis, beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht aan.

Beleggerscategorieën

MiFid onderscheidt drie categorieën waarin Fintessa haar cliënten moet indelen:

 • in aanmerking komende tegenpartij
 • professionele belegger
 • niet-professionele belegger

Wij hebben al onze (al dan niet professionele) cliënten aangemerkt als niet-professionele belegger. Dat doen we omdat voor deze categorie beleggers het hoogste beleggerbeschermingsniveau geldt. Wij vinden dat al onze cliënten recht hebben op de meest uitgebreide informatievoorziening en hoogste beleggerbescherming. Alle effectenorders moeten op de voor de cliënt best mogelijke wijze worden uitgevoerd (best execution).

Depotbank

Het beleid van Fintessa is hierbij gebaseerd op het orderuitvoeringsbeleid van de depotbank waar de cliënt is ondergebracht. Het orderuitvoeringsbeleid van InsingerGilissen kunt u hier nalezen, en het orderuitvoeringsbeleid van Saxo Bank kunt u hier nalezen. Het doel van het beleid is om het best mogelijke resultaat voor onze cliënten te behalen. Het principe van 'best mogelijk' heeft betrekking op:

 • de prijs van het instrument
 • de uitvoeringskosten
 • de snelheid
 • de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling
 • de omvang
 • de aard

en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, zoals het serviceniveau, de kennis en ervaring van de orderuitvoerende.

Desgewenst verstrekken wij u, op verzoek, nadere informatie over dit onderwerp.

Benchmarks

De voor u behaalde beleggingsresultaten kunnen altijd worden getoetst. Daarvoor levert Fintessa haar cliënten enkele geschikte vergelijkingsmaatstaven (benchmarks). Zo heeft iedere cliënt een objectieve meetlat om onze prestaties te beoordelen. De benchmarks zijn opgenomen in de kwartaalrapportages.

Fintessa benadrukt op voorhand dat er geen garantie is dat een rendement wordt behaald vergelijkbaar met de evaluatie- en vergelijkingsmethode en dat Fintessa daartoe niet verplicht kan worden gesteld.

Transacties

Per transactie worden door de depotbank provisiekosten in rekening gebracht. Voor kooptransacties in beleggingsinstellingen kan Fintessa maximaal 3% plaatsingsvergoeding ontvangen. Voor sommige beleggingsinstellingen zou Fintessa een bestandsvergoeding kunnen ontvangen over het vermogen in een bepaalde periode. Deze vergoeding bedraagt maximaal 0,6% van het gemiddeld ondergebracht vermogen. Deze mogelijke bestandsvergoedingen van beleggingsinstellingen worden door Fintessa aan de cliënt terugbetaald.

Belangenconflict

Fintessa zal er alles aan doen om belangenconflicten te voorkomen. Net als alle beleggingsondernemingen is Fintessa verplicht om doeltreffende organisatorische en administratieve procedures te hebben en na te leven om belangenconflicten te erkennen, te bewaken en te beheersen. Voor mogelijke belangenconflicten geldt dat hiervoor maatregelen zijn opgenomen in onderstaand beleidsdocument.

Klik hier voor het beleid belangenconflicten van Fintessa

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bescherming volgens het MiFid? Neem dan gerust contact met ons op.